AVTALEVILKÅR

AVTALEVILKÅR – LEIE AV MINILAGER

AVTALEVILKÅR – LEIE AV MINILAGER

I dette dokumentet beskrives rettigheter og plikter mellom Kornsiloveien minilager as (utleier) og leietaker.

LEIEPERIODE/OPPSIGELSE

Lagerrommene leies ut på månedsbasis og leieperioden omfatter fra registreringsdato og fortløpende. Leiekontrakten fornyes automatisk for hver ny måned om ikke leietaker eller utleier gir skriftlig melding innen den 15 den måneden utflytting skal skje.

Om oppsigelsen mottas etter den 15. vil kontrakten gjelde for en måned til. Det gis ingen refusjon til kunder som velger å flytte før månedsperioden er omme.

Leieforholdet anses ikke som opphørt før lagerrommet er fullstendig tømt, rengjort og låsen er fjernet av leietaker. Dersom leietaker har sagt opp leieavtalen, men likevel ikke har flyttet ut innen siste dag i måneden, må leietaker betale for ny måned.

Fremleie er ikke tillatt.

ÅPNINGSTIDER

Minilageret er åpent med adgangskode hele døgnet.

BETALING

Før innflytting skal leietaker registrere seg i utleiers online betalingsløsning. 1 månedsleie blir da belastet i tillegg til etableringsgebyr. Videre leie blir automatisk belastet leietakers betalingskort forskuddsvis for 30 dager av gangen.

ADGANG TIL BYGGET

Leietaker får utlevert en adgangskode som brukes for å komme inn på lageret. Koden er personlig. Dersom leietaker utleverer koden til andre, bærer leietaker det fulle ansvaret for bruken av koden. Leietaker må aldri sette opp dører til lager og heis slik at andre får tilgang. Leietaker må passe ekstra godt på at dører/ porter blir lukket før de forlater området. Leietaker bærer det fulle ansvaret for evt. medhjelpere som er med.

OVERVÅKNING OG SIKKERHETSSYSTEMER

Lagerarealene og inngangspartiene er videoovervåket. Sikkerhetssystemer med påfølgende utrykning som utløses pga at dører blir stående åpne vil medføre ekstra

kostnader som belastes leietaker. Sikkerhetssystmene er aktivert hele døgnet. Vi orienterer om at videoopptak blir lagret av sikkerhetshensyn.

FORSIKRING

Utleier forsikrer eiendommen.
Leietaker må selv forsikre og har ansvar for eget inventar.

LAGRING OG ORDENSREGLER

Lokalene skal kun benyttes til lager.
Det er strengt forbudt å lagre følgende produkter: Eksplosiver, brannfarlige væsker eller gasser, alle former for mat eller illeluktende varer.
Alle maskiner skal tømmes for olje eller bensin før lagring. Kjøleskap, frysere eller andre varer som inneholder væske eller som kan forårsake skade på innhold i andres rom, må ikke lagres uten at disse er tømt for væske og forsvarlig pakket.
Leietaker har selv ansvaret for å flytte sine saker inn/ut ved kontrakt inngåelse og ved opphør av kontrakt.

UTLEIERS RETTIGHETER

Om det er akutt fare for skader og lekkasjer har utleier rett til å ta seg inn på lagerrommet for å begrense skadens omfang uten forutgående godkjenning av leietaker.

GENERELLE ORDENSREGLER FOR STEDET

Minilagerets parkering kan bare brukes til av- og pålessing.
Søppel og eller andre varer må ikke etterlates i lagerrommet, korridorer, på uteområdet eller i containere i eller utenfor bygningen.
All røyking og bruk av rusmidler er strengt forbudt på lagerområdet.

MISLIGHOLD

Ved misligholdt og manglende betaling, vil utleier fjerne adgangskoden og plombere boddøren med egen lås inntil betaling er kommet i orden. I slike tilfeller vil det bli sendt ut betalingsvarsler og purregebyrer etter gjeldende sats. Utleier kan kreve forsinkelsesrenter etter lov om renter ved forsinket betaling m.m. av 17 desember 1976 nr. 100.
Ved vesentlig mislighold av leieavtalen kan utleier si opp leieforholdet iht. gjeldende vilkår, og en eventuell tvist vil bli forelagt for namsmann/forliksrådet.
Innkreving av manglede husleie vil følge gjeldende regler i husleieloven, inkassoloven og tvangsfullbyrdelsesloven. Blir ikke påkravet umiddelbart betalt, vil leieforholdet bli sagt opp. (jfr. Tvangsfullbyrdelsesloven § 13-2, 3 ledd). Leietaker plikter selv å tømme lokalet ved misligholdt betaling.

INDEKSREGULERING

Utleier har lov til å regulere leieprisen årlig etter konsumprisindeksen som er satt av Statistisk sentralbyrå eller etter markedspris. Leieprisen skal ikke reguleres lavere enn leien som ble satt ved kontraktsinngåelsen. Indeksjustering skjer normalt 01.01 årlig, men først 12 måneder etter inngått kontrakt iht husleieloven.

PERSONOPPLYSNINGER

Personopplysningene behandles av Kornsiloveien minilager as
Det daglige ansvaret for behandling av personopplysninger ligger hos daglig leder i Kornsiloveien minilager as
Når du inngår et avtaleforhold med Kornsiloveien minilager as samtykker du samtidig til at dine personopplysninger blir behandlet av oss.
Vi samler inn følgende opplysninger:
Fornavn
Etternavn
Personnummer
telefonnummer
e-postadresse.

Opplysningene brukes til å sikre gjennomføringen av leiekontrakten, samt til å gjennomføre nødvendige kredittvurderinger.
Vi har rutiner for internkontroll og informasjonssikkerhet i henhold til personopplysningsloven og personopplysningsloven. Personopplysningene vil kun bli lagret så lenge det er saklig behov for dette, og vil bli slettet når kundeforholdet opphører.
Du har til enhver tid rett til innsyn i registrerte opplysninger. Henvendelser vedrørende behandlingen av dine personopplysninger rettes til:
Kornsiloveien minilager as,
Telefon: +47 970 07 035

Ved signering for leie av lager godtar man disse avtalevilkårene